چرا بازرسان سازمان ملل اینقدر با عجله سوریه را ترک کردند ؟!

1392/06/09

بازرسان سازمان ملل از طریق راه زمینی وارد لبنان و فرودگاه بین‌المللی بیروت شدند !
http://farsnews.com/newstext.php?nn=13920609000016